Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s legislatívou

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahujú na spracúvanie osobných údajov. 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o výkone správy.

Prevádzkovateľ

Tomáš Kvasnica
01701 Považská Bystrica, Lánska 926/3
IČO: 50891618

Zodpovedná osoba

Tomáš Kvasnica
email: info@vyletynapovazi.sk